ਵੈਬਸਾਈਟ ਬੈਕਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 'https://web3earn.site' ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇਟਵਰਕ ਦੀ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ

 • web3earn.site
 • ਲੇਖ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

  ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਣਕਲ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਨਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਮ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ

  ਕਰੈਂਸੀ ਗੇਮਸ ਟੂ ਅਰਨ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਪਫੁਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਵੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਂਸੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਅਨਯ ਕਰੈਂਸੀ ਏਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ

  ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਗੇਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਵ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸਬਹੈਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੇਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ https://worldwar.app ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਾਂ ਲਈ 'https://web3earn.site' ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਪਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਗੁਣੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ?

  ਕਰੈਂਸੀ ਗੇਮਸ ਟੂ ਅਰਨ ਸੈੱਟੀ ਹਨ

  ਤੁਸੀਂ ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰੀਬਰ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲੋੜੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 • ਪਲੇ ਟੂ ਅਰਨ ਕਰੈਂਸੀ ਗੇਮਸ
 • ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ
 • ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ
 • ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ।
 • ਮੇਟਾਮਾਸਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬਰ ਵੇਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ