ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਪਸ


ਐਪਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡੀਏ ਅਤੇ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਿੱਤੀਏ

ਗੇਮਿੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਵਿੱਚ, ਪਲੇ-ਟੂ-ਰਾਜਕੁੰਮਾ ਗੇਮਸ ਦੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧ-ਤੋਅਣ ਗੇਮਸ ਦਿਆਂ ਵਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਦਾ ਸੂਚਨਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਣਵੋ, ਤੁਸੀਂ XP ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਗੈਂਥ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਵਨਰੂਪੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਘੜਣ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਤੰਤਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਚਾਲੀਤ ਬਣਾਓਗੇ

2022 ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਪਸ

 • ਗੇਮਿੰਗ ਕੈਲੰਡਰ: ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘੱਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਟੈਂੱਟ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ: ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਖੇਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਉਧੋਗ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਗੇਮਿੰਗ ਯੂਟੀਲੀਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ:

 • Promote World War on Blockchain
 • Metamask Earning App – एक यात्रा में पैसा कमाएं
 • Gioca per guadagnare cripto: La nuova frontiera del gaming online
 • What's the Future of World War?
 • ਸਾਡੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਰੇਖਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪਲੇਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਸ ਸਟੋਰਚ ਮਿਲਿਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਖਾਲੀ ਪਕੇ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੈਸਥੇਟਿਕ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਖੇਡ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੈਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਦ੍ਰਿੰਮ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਹਰ ਜਿੱਤ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਪਸ ਗਿਫ਼ਟ ਕਾਰਡਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ

 • ਯੂਟਿਲੀਟੀ ਐਪਸ: ਡਾਸਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸਟੋਰ ਤੇ ਐਪਸ ਸਟੋਰਚ ਦੀ ਕਟਾਲਾਗ ਕਿਸੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣ
 • ਮਵਾਦਾ ਐਪਸ: ਡਾਸਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸਟੋਰ ਤੇ ਐਪਸ ਸਟੋਰਚ ਦੀ ਕਟਾਲਾਗ ਕਿਸੇ ਐਪਸ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣ
 • ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਪਸ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇਖਣਾ
 • ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ:

 • Promote World War on Blockchain
 • Metamask Earning App – एक यात्रा में पैसा कमाएं
 • Gioca per guadagnare cripto: La nuova frontiera del gaming online
 • What's the Future of World War?
 • Metamask Earning Games: Come funzionano i giochi Play-to-Earn usando MetaMask
 • Play to Earn Crypto Games: An Intro to World War on Blockchain
 • ਅਥਯੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਪਸ 2022