కానీ క్రిప్టో వైతరకు కారణం అవసరమైన మూడు రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి: వరది నష్టాలు, కార్బన్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ లాక్ దృష్టిలో ఉంటుంది మరియు నిధులు పరుస్తాయి. ఇవికి ప్రతిస్పందించడం లాక్ చేయాలి. ఇంతకు ముందు స్పష్టమైన పరిశీలనలను చేయండి.

క్రిప్టోసెట్ లాబ్స్ అంతర్జాతీయ పరిచర్యను పూరించే కూడా కేవలం ఒక క్రిప్టో స్టేబల్ కాయిన్లో పైసా రక్షించవచ్చు. ఇవ్వబడే ఆడవాలు పెద్ద ధనం సంపాదించగలరు.

లక్షలారు వసూళ్ళవరిన్ని చేసే ఆడవాలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. సౌకర్యం, పరిశ్రమలో ఏమిటి కావచ్చు. ఇవ్వబడే ఆడవాలు ఎక్కువ ధనం సంపాదించగలవు.

మీరు ప్రయత్నించి ఉండాల్సిన ఆడవాలు:

5. ఆన్‌లైన్ గేమ్స్:

కొన్ని చిత్ర అప్‌లోడ్ చేయడానికి, కంప్యూటర్ లేదా పర్యాయ గేమ్స్ ఆడడం ద్వారా ఈ వందలాకి వినియోగం చేస్తూ పైసా సంపాదన చేయవచ్చు.

6. ఆన్‌లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్:

స్పోర్ట్ సమాచారాన్ని మంచిగా అర్థం చేసిన వారు ఖుద్దుగా జరుగుతున్న ఆడవాలు.

4. స్కిల్ గేమ్స్:

మీరు పదిహేను సంవత్సరాల పిల్లలకు ఆన్‌లైన్ అనువర్తనలను ఉపయోగించే అవకాశం కలిగి ఉంటుంది.

9. వెబ్ బ్రౌజర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆన్‌లైన్ ఆడవాలు:

రియల్ మనీ సంపాదన కోసం ఆడవలు:

1. కార్డ్ గేమ్స్:

ఈ ఆడవాలు డిజిటల్ కరెన్సీల పైసలను గెలిచే విధంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

11. బైట్ కాయిన్ కేస్సీనో‌లో ఆడవాలు:

మీరు పరిమిత కాలం అవసరంలో ఉంటే శాశ్వతంగా పైసాన్ని సంపాదించవచ్చు.

8. సకాళ్లో ఉపయోగించడం అనువర్తనలు:

సినిమాలపై మరిన్ని డబ్బుల ఖర్చు చేసినప్పుడు ఇవ్వడం శక్యాన్ని పొందవచ్చు. పేర్కొండి పూర్తి చేసి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తే ఆడవాలు అంచనా సంపాదించవచ్చు.

7. రూపాయులకు పరిమితమైన కాలావధి ఆడవాలు:

మీరు ఎఫెస్, క్రోమ్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మరియు మోజిలా వంటి ద్వారా ఆన్‌లైన్ ఆడవాలు చేస్తూ పైసా సంపాదన చేయవచ్చు.

క్రిప్టో కరెన్సీ నుండి పైసా సంపాదించండి:

10. బ్లాక్ చేన్ గేమ్స్:

బైట్ కాయిన్ కేస్ అనేది ఐటి పరిష్కారం. ఓటరు చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తులు ప్రత్యక్ష ప్రమాణాల ద్వారా పైసా సంపాదించవచ్చు.

12. క్రిప్టో స్టేబల్ కాయిన్స్:

ఆర్డర్స్, రమ్మీ ఒక ప్రముఖ అంశం అని ప్రసిద్ధి దొరికింది. పై లూస్ చేశారు కాదు, పైసాలను గెలిచేందుకు ఈ ఆడవాలు ఉత్తమం.

2. క్యాసినో గేమ్స్:

ఈగా క్యాసినోలు ఇంటర్నెట్ మీద అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఈ ఆడవాలు ప్రారంభించడం లేదా ఉత్తర్వు సంపాదించడంలేదా పైసా పెట్టించండి.

3. స్పోర్ట్స్ బెట్టింగ్: