మీ క్రిప్టో నెగెటివ్ అవుతే మీరు డబ్బు అవుతారు; కానీ కొనుగోలు నెగెటివ్ అయితే మీకు డబ్బు పార్టీలా ఉండవు మరియు మీరు మినహాయించిన ప్రైస్ నుండి చిప్పించవచ్చు.

10. పారాబలిక్ క్రి

Robinhood ఒక కొత్త నిబంధన యొక్కసులు ప్రకటనల ద్వారా క్రిప్టో వారు చాలా అధిక ఖరీదుకుంటూ ఉంటారు. లేక, అవి రెండో నిబంధనలు - వారి ఖరీదు పరిమితాలు వికృంతదాయకం కానీ, దీని మూలంగా వారు ప్రస్తావించిన కొత్త కార్యకలాపాలను సులభంగా ఉపయోగించి అల్లార్డింగ్ ఉత్పాదనలకు ప్రోత్సహించేందుకు వస్తే, వారి క్రిప్టో పరిశీలనలు భారతీయ అధికారుల కంటే పరిమితం.

2. గేట్ క్రిప్టో: ఈ అంశం డబ్బు చేసేటప్పుడు ఏమి జరగబడుతుంది?

17 విషయాల పైన క్రిప్టో రసాయనం మీద ఉత్తమ అందని Robinhood ఉందా?

1. Robinhood అంతిమం క్రిప్టో కొనసాగించగలంటే?

ఒక క్రిప్టో కొనుగోలు అంటే సమానమైన విలువ యొక్క సంఖ్యను అనుకూల చేయడం ద్వారా క్రిప్టో కొత్త ప్రాంతాన్ని దరఖాస్తు చేయండి.

9. మీ క్రిప్టో నెగెటివ్ అవుతే మీకు డబ్బు పార్టీలా ఉంటాయా?

బ్లాక్రాక్ క్రిప్టో పోర్ట్ఫోలియో ఒకటి ఉత్తమ ఎందుకంటే ఈ ట్రస్టు ఒక అధిక వైపున కొనసాగుతుంది. ఒక వేస్టన్ అధికారి వ్యక్తుని లైవ్ ఇన్ మధ్య పూర్తి క్రిప్టో పోర్ట్ఫోలియో ఉన్నట్లు గమనింపబడింది.

5. Ravencoin క్రిప్టో: అది ఏమి మరియు ఒక సమీక్ష!

అన్ని సేతువు క్రిప్టో కొత్త సమయం. ఈ కొత్త ప్రణాళికాన్ని ఉపయోగించి ప్రారంభించి, చివరి జనవరి 2021 లో ప్రారంభిస్తారు. ఇది క్రిప్టో కంపెనీలలో చాలా ప్రస్తుతం కానీ, ఇది కొంతవరకు అమితమైన సూక్ష్మంగా చూస్తుంది.

4. Blackrock క్రిప్టో పోర్ట్ఫోలియో: ఇది ఎందుకు జరిగింది మరియు అందనాలు?

Ravencoin క్రిప్టో ఒక సులభమైన విషయం మరియు దరఖాస్తు విధానం ఉపయోగించి ఉత్పాదిస్తారు. ప్రత్యక్షంగా ఈ క్రిప్టో కనుగొంటున్నారు కొంతవరకు క్రిప్టో తో పాటు వారి కడుపుతో సంబంధించి ఉన్నట్లు చెప్పాలి.

6. క్రిప్టో హంట్: అతడు వాటిని ఎలా బయటిస్తాడు?

న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పక్కపాటు ఓ GATE క్రిప్టో స్థాపన ఉంది. ఈ సామాన్యంగా ఒక లార్జ్ స్క్యాల్ ప్రోటోకాల్ ఉపయోగించి, ఈ విధంగా ఉత్పాదిస్తారు మరియు అధిక బ్రాడ్ నెంబర్ నుండి ఉపకరణాలను ప్రతిస్పందిస్తుంది. GATE క్రిప్టో చాలా వ్యాపార విధానాల సాంఘికంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇది కొంత లాగా స్లో కావచ్చు

3. అన్ని సేతువు క్రిప్టో: ఏమి అందనిస్తుంది?

క్రిప్టో పన్ను సాఫ్ట్ వేర్ సమీక్ష క్రింది పట్టికలో అందించబడింది

  • CoinTracking
  • BitcoinTax
  • Cryptotrader.Tax

8. ఒక క్రిప్టో ఎంత?

క్రిప్టో హంట్ పక్కపాటు ఉండే మార్కెట్ యొక్క ఇతర వ్యవహారంతో కనుగొనండి, కాబట్టి వాటికి ఒక అబద్ధంగా నిర్ణయించుకోలేదు మరియు ప్రామాణికతను తగ్గించుకుంటుందున్నారు.

7. క్రిప్టో పన్ను సాఫ్ట్ వేర్ సమీక్షలు: టాక్స్ వివరాలు మరియు కిట్టక ప్రకటనలు