ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਡੀਸਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਡੀਸਾ ਕੱਪ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੀਨੋ ਵਸ ਸੈਸੂਲੋ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੀਨੋ ਵਸ ਸੈਸੂਲੋ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Welcome to World War: The Metamask Earning App

8. ਵਿਸ਼ਵ ਕਪ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

20 ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੋ

1. ਬੈਸਟ ਬੈਟ ਟਿੱਪਸ 1x2

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਕਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਰੀਕਾ ਕਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Join the Battle for Victory in World War: A Revolutionary Play-to-Earn Crypto Game

5. ਮੁਫ਼ਤ ਐਸ-ਐਮ-ਐਸ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਯਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹਨ।

Enter the Battle and Earn Crypto with World War: The Ultimate Play-to-Earn Game

4. ਅਫਰੀਕਾ ਕਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਯਦਿ ਆਪ ਈਊਰੋ 2020 ਵਿੱਚ ਅਪਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਊਰੋ 2020 ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Introducing World War: A Play-to-Earn Blockchain Game

12. ਓਡੀਸਾ ਕੱਪ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਸ-ਐਮ-ਐਸ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਇਕ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹਨ।

Introducing World War: A Play-to-Earn Blockchain Game

6. ਇਜਰਾਏਲ ਯੂਥ ਕੱਪ ਯੂ19 ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੈਸਟ ਬੈਟ ਟਿੱਪਸ 1x2 ਇੱਕ ਛਾਈਦਾਰ ਬਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Introducing World War: The Blockchain Game That Lets You Play to Earn Crypto

2. ਮਾਸਟਰ ਬੈਟ ਟਿੱਪਸ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ

ਸਫਲ ਬੈਟਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇਖੇ ਹਨ।

Welcome to World War: The Metamask Earning App

11. ਇਉਰੋ 2020 ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਫਾਇਦੇ ਕੇ ਲਿਆਕਤਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਰਾਏਲ ਯੂਥ ਕੱਪ ਯੂ19 ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਰਾਏਲ ਯੂਥ ਕੱਪ ਯੂ19 ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Enter the Battle and Earn Crypto with World War: The Ultimate Play-to-Earn Game

7. ਟੋਰੀਨੋ ਵਸ ਸੈਸੂਲੋ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਬੈਟ ਟਿੱਪਸ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਲਿਆਕਤਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਸ ਨਾਲ ਆਪ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Welcome to World War: The Metamask Earning App

3. ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ

ਵਿਸ਼ਵ ਕਪ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Introducing World War: The Blockchain Game That Lets You Play to Earn Crypto

9. ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਵਾਇਰਲ ਸਕ੍ਰਾਲ ਦੀ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੈਟਿੰਗ ਟਿੱਪਸ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜੇਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Join the Battle for Victory in World War: A Revolutionary Play-to-Earn Crypto Game

10. ਕਈ ਨੂੰ ਹੈਂ ਕਿਊਂਕਿ ਮਾਹੀਤ ਹੈ 1x2 ਟਿੱਪਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੀਜੇ